สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ประกาศ

News Release

ประกาศเปิดรับเงินฝากเพิ่มทรัพย์ 2 ปี 2567

เปิดรับเงินฝากเพิ่มทรัพย์ รุ่น 2 ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 รับฝาก 100,000 - 5,000,000 บาท

News Release

ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท จากร้อยละ 6.80 % เป็นร้อยละ 6.60% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

News Release

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้

-เงินกู้ฉุกเฉิน ชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ -เงินกู้สามัญ ชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น


ประชาสัมพันธ์

News Release

สหกรณ์เปิดเพิ่มหุ้นรายเดือน

เพิ่มหุ้นสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย 67 - 30 ก.ย. 67

News Release

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ย 2.60 - 2.70% รับฝากตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

News Release

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆของสหกรณ์

รายละเอียดเงินฝากต่างๆ


ภาพกิจกรรม

ActivityPhoto

สืบสานประเพณีสงกรานต์สหกรณ์ 2567

สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ประธานกรรมการดำเนินการ และนายธวัชชัย บุญเกิด กรรมการและผู้จัดการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทย ปี 2567

ActivityPhoto

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่ 15 ก.พ. 2567

ActivityPhoto

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2566

ActivityPhoto

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2565

ประธานและรองประธาน ขึ้นบรรยาย

ActivityPhoto

ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญปรโยชน์เพื่อสังคม

นำสิ่งของ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ นำมาบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

ActivityPhoto

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์

สรงน้ำพระขอพร รดนำขอพร นายสมชาย ตู้แก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่ไทย


วีดีโอสหกรณ์


Onepage สหกรณ์

Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์

รายงานประจำปี

Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์

วารสารสหกรณ์

วารสารสหกรณ์
วารสารสหกรณ์
วารสารสหกรณ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

FaceBook สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประธานกรรมการสหกรณ์

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย

ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้จัดการ

นายธวัชชัย บุญเกิด

กรรมการและผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2565

สถิติเว็บ

Today's Visits:
28
Last 30 Days Visits:
5,204
Last 365 Days Visits:
72,966
Total Visits:
111,242