สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ฝ่ายจัดการ

ExecutivePhoto

นายธวัชชัย บุญเกิด

กรรมการและผู้จัดการ

ExecutivePhoto

นางวิไลดี อยู่ศรีเจริญ

รองผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ExecutivePhoto

นางสาวภัณฑิลา ธุวานนท์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ/ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน

ExecutivePhoto

นางสาวดุจดาว บัวพรหมมี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น

ExecutivePhoto

นายอนุวัฒน์ มีเสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ExecutivePhoto

นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเสริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ExecutivePhoto

นางสาวกัลนิกา มาน้อย

เจ้าหน้าที่บัญชี