สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

คณะกรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย

ประธานกรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

นายวินัย รอดไทร

รองประธานกรรมการดำเนินการที่ 1

ExecutivePhoto

นางกันยารัตน์ กาสลัก

รองประธานกรรมการดำเนินการที่ 2

ExecutivePhoto

นายธวัชชัย บุญเกิด

กรรมการและผู้จัดการ

ExecutivePhoto

นายธวัช ชูตระกูล

กรรมการและเหรัญญิก

ExecutivePhoto

นางพรรณพร จำปี

กรรมการและเลขานุการ

ExecutivePhoto

นางอังขณา ธรรมนิตยกุล

กรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

นายปรัชญา ด่านกลาง

กรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

นายศุภชัย เครือเมฆ

กรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

นางวิไล เกิดทองเล็ก

กรรมการดำเนินการ

ExecutivePhoto

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

กรรมการดำเนินการ