สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ทำเนียบผู้บริหาร

ExecutivePhoto

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย

ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2559-2560
พ.ศ. 2561-2562
‌พ.ศ. 2567-2568

ExecutivePhoto

นายสมชาย ตู้แก้ว

‌ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2563-2564
พ.ศ. 2565-2566

ExecutivePhoto

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2555-2556
พ.ศ. 2557-2558

ExecutivePhoto

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2553-2554

ExecutivePhoto

นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2551-2552

ExecutivePhoto

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2549-2550

ExecutivePhoto

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2547-2548

ExecutivePhoto

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2543-2544
‌พ.ศ. 2545-2546

ExecutivePhoto

นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2533-2534
‌พ.ศ. 2535-2536
‌พ.ศ. 2537-2538
‌พ.ศ. 2539-2540
‌พ.ศ. 2541-2542

ExecutivePhoto

นายแพทย์ประยูร กลิ่นชม

ประธานกรรมการ
‌พ.ศ. 2528 (ประธานคณะผู้จัดตั้ง)
‌พ.ศ. 2529-2530
‌พ.ศ. 2531-2532