สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

คณะกรรมการเงินกู้

ExecutivePhoto

นายธวัชชัย บุญเกิด

ประธานกรรมการ

ExecutivePhoto

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

กรรมการและเลขานุการ

ExecutivePhoto

นายปรัชญา ด่านกลาง

กรรมการ

ExecutivePhoto

นายวินัย รอดไทร

กรรมการ

ExecutivePhoto

นางอังขณา ธรรมนิตยกุล

กรรมการ