สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

คณะอนุกรรมการการลงทุน

ExecutivePhoto

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย

ประธานคณะอนุกรรมการ

ExecutivePhoto

นายวินัย รอดไทร

กรรมการ

ExecutivePhoto

นายธวัช ชูตระกูล

กรรมการ

ExecutivePhoto

นายศุภชัย เครือเมฆ

กรรมการ

ExecutivePhoto

นายธวัชชัย บุญเกิด

กรรมการและเลขานุการ