สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

รางวัลที่สหกรณ์ได้รับ

PhotoDisplay

สนับสนุนโดยการฝากเงินมูลค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 2

ในปีบัญชี 2561

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2560

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2557

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2559

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2556

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2558

PhotoDisplay

ผลิดผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับดีเด่น

ประจำปี 2558

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรม เงินฝากประจำ กับ ชอ.สธ. มากที่สุด

ในปีบัญชี 2553

PhotoDisplay

ผลงานเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ดีเด่น

ปี 2560

PhotoDisplay

สนับสนุนโดยการฝากเงินมูลค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 2

ในปีบัญชี 2562

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมเงินรับฝากประจำ อันดับ 2

ในปีบัญชี 2555

PhotoDisplay

สนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินรับฝากประจำ อันดับ 1

ในปีบัญชี 2554