สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ระเบียบ

PhotoDisplay

ระเบียบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน 2565

ระเบียบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน 2565

PhotoDisplay

ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน2565

ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน2565

PhotoDisplay

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกสามัญปี 2566

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกสามัญปี 2566

PhotoDisplay

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกสมทบปี 2566

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกสมทบปี 2566

PhotoDisplay

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565

ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

PhotoDisplay

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกสมทบและบุตรสมาชิกสมทบ

PhotoDisplay

ระเบียบทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกสามัญ

PhotoDisplay

ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์การศพสามัญ

PhotoDisplay

ระเบียบฯทุนสงเคราะห์การศพสมทบ

PhotoDisplay

ระเบียบทุนเจ็บป่วยสามัญ

PhotoDisplay

ระเบียบฯทุนเจ็บป่วยสมทบ

PhotoDisplay

ระเบียบทุนเกษียณ-ลาออกจากราชการ

PhotoDisplay

ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น

PhotoDisplay

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง