สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ประกาศสหกรณ์

PhotoDisplay

ประกาศเปิดรับเงินฝากเพิ่มทรัพย์ 2 ปี 2567

เปิดรับเงินฝากเพิ่มทรัพย์ รุ่น 2 ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 รับฝาก 100,000 - 5,000,000 บาท

PhotoDisplay

ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท จากร้อยละ 6.80 % เป็นร้อยละ 6.60% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

PhotoDisplay

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้

-เงินกู้ฉุกเฉิน ชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ -เงินกู้สามัญ ชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น

PhotoDisplay

การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

การเพิ่มหุ้นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 เท่านั้น

PhotoDisplay

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

PhotoDisplay

ประกาศเปิดรับทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก ปี 2566

เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.66 - 30 พ.ย. 66 สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก (สามัญ,สมทบ) ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - ปริญญาตรี

PhotoDisplay

สสธท.(ล้านที่1)การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี2567

สสธท. กำหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(ที่คาดว่าจะเสียชีวิต) และเงินบำรุงรายปีรวมกับเงินสงเคราะห์ที่ไม่เพียงพอ(สำหรับสมาชิกรายเก่า) ประจำปี 2567

PhotoDisplay

กสธท.ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2567

กำหนดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567 กสธท. ล้านที่ 2 เบี้ยประกันชีวิต 6,300 บาท กสธท. ล้านที่ 3 เบี้ยประกันชีวิต 3,000 บาท สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

PhotoDisplay

การจ่ายทุนเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ

ประกาศจ่ายทุนเกษียณปี2566 1 ต.ค.66

PhotoDisplay

กำหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ล้านที่ 1

ต่ออายุสมาชิกล้านที่ 1 ปี 2567

PhotoDisplay

กำหนดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันล้านที่ 2

ต่ออายุล้านที่ 2 ปี 2567

PhotoDisplay

กำหนดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันล้านที่3

ต่ออายุล้านที่3ปี2567

PhotoDisplay

รับสมัครสมาชิกกสธท. ล้านที่ 2 ประจำเดือนเม.ย.66

วาระปกติ อายุ 20 -59 ปี

PhotoDisplay

รับสมัครสมาชิกกสธท.ล้านที่ 3 ประจำเดือนเม.ย.66

รับอายุ 20 - 65 ปี

PhotoDisplay

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ฉบับที่ 1/2566

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ ชำระแล้วไม่น้อยกว่า3งวด สามารถกู้ใหม่ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

PhotoDisplay

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ คุณสมบัติของสมาชิก และคุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

PhotoDisplay

รับสมัครสมาชิกกสธท. ล้านที่2 (วาระพิเศษ) ประจำเดือนเม.ย.66

อายุ 59 - 65 ปี

PhotoDisplay

ระเบียบเงินกู้สำหรับพนักงานราชการ

PhotoDisplay

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ

PhotoDisplay

อัตราดอกเบี้ย

PhotoDisplay

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพนักงานราชการ

PhotoDisplay

กำหนดโครงการเงินออม ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

PhotoDisplay

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

PhotoDisplay

กำหนดโครงการเงินออม ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

PhotoDisplay

การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

PhotoDisplay

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้