สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ประชาสัมพันธ์

PhotoDisplay

สหกรณ์เปิดเพิ่มหุ้นรายเดือน

เพิ่มหุ้นสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย 67 - 30 ก.ย. 67

PhotoDisplay

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ย 2.60 - 2.70% รับฝากตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

PhotoDisplay

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆของสหกรณ์

รายละเอียดเงินฝากต่างๆ

PhotoDisplay

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ (ฉบับที่2) ปี2566

-ขอให้ยกเลิกข้อ 10 . .....

PhotoDisplay

ระเบียบการให้กู้เงินสามัญพนักงานราชการ(ฉบับที่2) ปี2566

ยกเลิกข้อ.9 ....

PhotoDisplay

เงินกู้สามัญพนักงานราชการ

เงินกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการวงเงินสูงสุด 500,000 บาท นาน 96 งวด เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ โดยใช้บุคคลค้ำประกัน

PhotoDisplay

ชำระเงินสงเคราะห์สสธท. กสธท. ต่ออายุประจำปี 2566

กำหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566 สสธท. กสธท. (ล้านที่ 1 ล้านที่ 2 ล้านที่ 3) สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

PhotoDisplay

รุ่นเพิ่มทรัพย์ 3

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเพิ่มทรัพย์ 3 ดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี ระยะเวลา 36 เดือน ไม่เสียภาษี เปิดตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น