สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ประวัติสหกรณ์

ประวัติการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ กพธ.17/2528 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511   โดยความคิดริเริ่มจาก นายแพทย์สมศักดิ์  วรคามิน  อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย  นายแพทย์ประยูร  กลิ่นชม อดีตผู้อำนวยการกองอนามัยวัยเรียน และนางสำราญ ศิริวัตร อดีตเลขานุการกรมอนามัย   ได้ประชุมครั้งแรกเพื่อทำการจัดตั้งเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2528  โดยเล็งเห็นว่าบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะชั้นผู้น้อยมีรายได้ค่อนข้างน้อย บางครั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ต้องหาทางออกโดยการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก  ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง เนื่องจากยังไม่มีสถาบันทางการเงินเพื่อช่วยเหลือตนเอง ดังนั้น จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อตั้งเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด  มีสมาชิกครั้งแรกจำนวน 477  คน เริ่มทุนดำเนินการจำนวนเงิน  69,180.00 บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


‌วัตถุประสงค์    
            เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด การออมเงิน และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็นได้ โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้
               1.  การส่งเสริมการออมทรัพย์การส่งเสริมการออมทรัพย์เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
                         1.1 ส่งเสริมการออมโดยการถือหุ้น สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้น เป็นประจำทุกเดือนโดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือน  และจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด  เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์  ก็สามารถถอนเงินค่าหุ้นคืนได้
                         1.2  ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์ฯมีบริการด้านเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์ /ออมทรัพย์พิเศษและให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์

               2.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้จากเอกชน เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก มี 2 ประเภท คือ
                         2.1   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน สมาชิกสหกรณ์ฯสามารถกู้เงินประเภทนี้จากสหกรณ์ฯโดยจำกัดวงเงินขั้นสูงไว้ไม่เกินเงินได้รายเดือน หรือไม่เกินขั้นสูงที่กำหนดไว้ตามฐานะของสหกรณ์แต่ละแห่งกำหนดส่งชำระคืนไม่เกินจำนวนงวดที่กำหนด เงินกู้ประเภทนี้ให้ใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้กู้เป็นหลักประกัน
                         2.2  เงินกู้สามัญ  สำหรับเงินกู้ประเภทนี้ จะกำหนดจำนวนเงินที่จะกู้ได้โดยกำหนดเป็นกี่เท่าของเงินเดือน              


การดำเนินงานสหกรณ์        
            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด  ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันปรากฏว่าได้รับความสำเร็จด้วยดีมาตามลำดับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกที่ตระหนักในความเป็นเจ้าของสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  โดยได้อุทิศเวลาร่วมประชุมพิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด                    ได้ดำเนินงานเป็นไปตามหลักอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ ดังนี้
            1.  การออมทรัพย์ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
                         1.1  การสะสมเงินหุ้น โดยสมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นตามสัดส่วนของเงินได้รายเดือน        ในอัตราร้อยละ 8 ของรายได้เดือน  ทุกเดือนตามข้อบังคับของสหกรณ์และในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มมากกว่าอัตราที่กำหนดในข้อบังคับ ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกถือหุ้นในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
                         1.2  การรับฝากเงิน โดยสหกรณ์ได้เปิดการรับฝากเงินจากสมาชิกทั้งเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ มีสมาชิกให้ความสนใจในการฝากเงินประเภทฝากออมทรัพย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซึ่งสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ค่าตอบแทนแก่สมาชิกเป็นรายเดือน สามารถสร้างศรัทธาแก่สมาชิกด้วยการนำเงินฝากกับสหกรณ์กันเป็นจำนวนมาก

            2.  การบริการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นความจำเป็นและความเดือดร้อนของสมาชิก ได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยปัจจุบันได้เปิดโครงการเงินกู้ให้แก่สมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

            3.  การให้สวัสดิการแก่สมาชิก สหกรณ์จะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี        เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ เงินสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณีถึงแก่กรรม เกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย หรือเงินสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก          เงินสวัสดิการส่งเสริมสมาชิก

            4.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานสหกรณ์ฯได้จัดคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปอบรมและศึกษาดูงาน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ นอกจากนั้นยังได้นัดให้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์แก่สมาชิกเพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิก นอกจากนี้ สหกรณ์ฯได้จัดให้มีการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการทางสหกรณ์ โดยจัดสัมมนาเพื่อเป็นการเตรียมสมาชิกที่เข้ามาเป็นกรรมการดำเนินการ 

Updated :2022-10-15 00:35:53