สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการและสิ่งที่สมาชิกจะได้รับจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

1.เงินปันผลที่จะได้รับจากการถือหุ้นทุกปี
2.เงินเฉลี่ยคืนจากการกู้เงิน
3.ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน
4.เงินช่วยเหลือในรูปสวัสดิการต่างๆ อาทิ
    -   เงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก


    -   เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับงานศพ ของตัวสมาชิกเอง คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สามัญ,สมทบ 

    -   เงินเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

    -   เงินสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วยสามัญ, สมทบ 
           (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
‌‌
‌    -   เงินช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
Updated :2022-11-24 14:31:38